Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Postverwerker B.V. (hierna: ‘Postverwerker’). Postverwerker is statutair gevestigd te De Mortel en kantoorhoudende te Gemert aan de Scheiweg 26 (5421 XL). Postverwerker is een Besloten Vennootschap opgericht naar Nederlands recht en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77656717.

Artikel 1 Definities

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, gehanteerd door Postverwerker.
 2. Opdrachtgever: de wederpartij van Postverwerker, zijnde een Consument dan wel degene die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, aan wie Postverwerker enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten.
 3. Consument: iedere natuurlijke persoon die geen beroep of bedrijf uitoefent dan wel een natuurlijk persoon die de overeenkomst sluit voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen, met dien verstande dat de reflexwerking geen aanvullende werking heeft op voornoemde begripsomschrijving.
 4. Aanbieding: ieder aanbod dan wel een uitnodiging tot een aanbod van Postverwerker eventueel vervat in een schriftelijk door Postverwerker opgesteld document waarin eventueel eveneens de uitvoering daarvan wordt gespecificeerd (een offerte).
 5. Overeenkomst: iedere schriftelijke dan wel mondelinge overeenkomst die tussen Postverwerker en de Opdrachtgever tot stand komt conform het bepaalde in de overeenkomst, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst. De overeenkomst tussen Postverwerker en de Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever het aanbod aanvaardt, waarvoor Opdrachtgever de Algemene Voorwaarden ter beschikking zijn gesteld.
 6. Bescheiden: alle door de Wederpartij aan Postverwerker beschikking gestelde zaken waaronder: stukken, informatie, materialen of gegevensdragers, als ook alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door Postverwerker vervaardigde zaken, waaronder documenten.
 7. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand van de techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, iedere Aanbieding en iedere overeenkomst tussen Postverwerker en Opdrachtgever. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen deel- en vervolgopdrachten.
 2. De opdrachtgever met wie eenmaal onder de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op latere overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Postverwerker, tenzij uitdrukkelijk onder toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is gecontracteerd in welk geval de van toepassing verklaarde algemene voorwaarden onderdeel uitmaken van de tussen partijen geldende afspraken.
 3. Postverwerker is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met de Opdrachtgever besproken. Aanvullingen of afwijkingen zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Postverwerker en de Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
 5. Bij onduidelijkheid over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dienen deze ‘in de geest’ van deze Algemene Voorwaarden te worden uitgelegd. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘in de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 6. De rubricering in deze Algemene Voorwaarden per artikel is uitsluitend aangebracht ter identificatie. Die identificatie dient als zodanig bij de interpretatie van de Algemene Voorwaarden buiten beschouwing te blijven.
 7. Indien Postverwerker niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Postverwerker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Aanbiedingen, prijzen, tarieven en termijnen

 1. Postverwerker vergezelt iedere Aanbieding met een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.
 2. Iedere door Postverwerker gedane Aanbieding, hoe ook genaamd, is geheel vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Een samengestelde Aanbieding verplicht Postverwerker niet tot het verrichten van een gedeelte van daarvan tegen een overeenkomstig deel van de geoffreerde prijs.
 4. Postverwerker kan niet aan haar Aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de Aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 6. De in Aanbiedingen vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle prijzen zijn gesteld in euro’s, tenzij anders is bepaald. Indien de Opdrachtgever een Consument betreft, zullen in ieder geval alle prijzen inclusief btw vermeld worden.
 7. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst en de uitvoering daarvan voor Postverwerker (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving of overheidsmaatregelen, heeft Postverwerker het recht de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig te verhogen en bij de Opdrachtgever rekening te brengen. In geval de Opdrachtgever kwalificeert als Consument heeft de eerste 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst hetgeen bepaald in lid 8 van dit artikel te gelden.
 8. In geval van prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de Consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de Consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan Postverwerker heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag Postverwerker ervan uitgaan dat de Consument met de prijs- of tariefwijziging heeft ingestemd.

Artikel 4 Totstandkoming en duur van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen Postverwerker en de Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat partijen akkoord bereiken omtrent de inhoud van de Overeenkomst.
 2. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden, tenzij Postverwerker en Opdrachtgever bij totstandkoming van de Overeenkomst anders overeenkomen. De overeenkomst wordt na afloop stilzwijgend verlengd voor de oorspronkelijke duur van de Overeenkomst, behoudens de bevoegdheid van partijen om de Overeenkomst na verloop van de oorspronkelijke duur van de Overeenkomst tussentijds tegen het einde van de maand op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.

Artikel 5 Informatievoorziening

 1. In het kader van het uitvoeren van opdrachten is Postverwerker grotendeels afhankelijk van informatie afkomstig van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is verplicht alle relevante gegevens en Bescheiden gevraagd en ongevraagd tijdig en schriftelijk aan Postverwerker te verstrekken.
 2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan Postverwerker ter beschikking gestelde informatie, documenten en Bescheiden. Daarbij inbegrepen de situatie waarin de informatie, documenten en/of Bescheiden van derden zijn verkregen.
 3. Ook de Aanbieding wordt gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie en aangereikte Bescheiden. In geval de verstrekte informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Postverwerker het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen naar eigen inzicht aan te passen.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.De Opdrachtgever vrijwaart Postverwerker tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Postverwerker ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
 2. Overeengekomen termijnen waarbinnen Postverwerker aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst dient te voldoen, gelden bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van de afgesproken termijnen door Postverwerker geeft Opdrachtgever nimmer het recht op vergoeding van schade of op opschorting van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting. Opdrachtgever heeft wel het recht om na het verstrijken van de termijn aan Postverwerker een nieuwe redelijke termijn voor levering aan te zeggen, bij overschrijding waarvan Opdrachtgever gerechtigd is de Overeenkomst te beëindigen door schriftelijke mededeling daarvan aan Postverwerker binnen 7 dagen na de overschrijding. Uit een dergelijke beëindiging vloeit geen aansprakelijkheid voort voor Postverwerker.
 3. De aan Postverwerker verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatverplichtingen.

Artikel 7 Intellectueel eigendom

 1. Postverwerker is eigenaar van alle auteursrechten, handelsmerkenrechten, rechten op domeinnamen, logo’s en beeldmerken en andere intellectuele-eigendomsrechten die verband houden met de door Postverwerker geëxploiteerde onderneming. De Opdrachtgever mag voornoemde niet gebruiken, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming is ontvangen.
 2. Postverwerker verleent de Opdrachtgever in ieder geval een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om gebruik te maken van de webapplicatie die de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst beschikbaar wordt gesteld. Deze licentie wordt uitsluitend verleend om de Opdrachtgever gebruik te laten maken van de webapplicatie, een en ander conform de aanwijzingen van Postverwerker.
 3. De licentie ex lid 2 geldt voor zover en zolang de Opdrachtgever voldoet aan de op hem uit hoofde van de Overeenkomst rustende financiële verplichtingen en geldt maximaal voor de duur van de Overeenkomst.

Artikel 8 Inschakeling van derden

 1. Indien en voor zover – ter beoordeling van Postverwerker – een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Postverwerker het recht om eventuele Werkzaamheden die zij op grond van de Overeenkomst dient te verrichten geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten. Postverwerker wordt daarbij (geacht) door de Opdrachtgever gemachtigd (te zijn) en eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen en/of -uitsluitingen namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
 2. Postverwerker is nimmer aansprakelijk voor de door derden verrichte werkzaamheden. Opdrachtgever vrijwaart Postverwerker en/of haar personeel en/of ondergeschikten en/of de door Postverwerker bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde hulppersonen voor aanspraken van derden.

Artikel 9 Betaling

 

 1. De aan Postverwerker toekomende vergoeding wordt in beginsel betaald via automatische incasso, inhoudende dat Opdrachtgever aan Postverwerker een (doorlopende) machtiging verstrekt voor automatische maandelijkse afschrijving.
 2. De betaaltermijn bedraagt behoudens andersluidende afspraken 14 dagen na factuurdatum dan wel eerste poging tot automatische incasso.
 3. Postverwerker is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of onmiddellijke (contante) betaling te verlangen, dan wel zekerheid te eisen in een door Postverwerker goedgekeurde vorm voor de nakoming van de verplichting tot betaling. Indien en zolang de Opdrachtgever weigert of niet in staat is deze zekerheid te stellen, is Postverwerker gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en te ontbinden. Deze bepaling heeft eveneens gelding indien de betalingstermijn nog niet verstreken is. Over vooruitbetalingen alsmede termijnbetalingen wordt geen rente gerekend.
 4. Indien de van toepassing zijnde betalingstermijn wordt overschreden, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Postverwerker onder andere gerechtigd vanaf de vervaldag – zonder nadere sommatie of ingebrekestelling – een vertragingsrente in rekening te brengen.
 5. Ten aanzien van de Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, bedraagt de vertragingsrente 1% per maand, dan wel de wettelijke handelsrente voor zover dit percentage hoger is dan de hiervoor bedongen rente, in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
 6. Alle door Postverwerker gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in het kader van een geschil komen voor rekening van Opdrachtgever. Indien Postverwerker invorderingsmaatregelen treft tegen de Opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten van deze maatregelen (de buitengerechtelijke kosten), met een minimum van 15% van het openstaande saldo doch tenminste € 150,-, voor rekening van de Opdrachtgever. Voor zover de Opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt Postverwerker aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de Opdrachtgever wordt voldaan.
 7. Opdrachtgever is niet gerechtigd een vordering van Postverwerker te verrekenen met een vordering die de Opdrachtgever op Postverwerker heeft of enige betaling op te schorten.

Artikel 10 Opschortingsrecht

 1. Indien Postverwerker goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet geheel of niet tijdig zal nakomen, is Postverwerker gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de Opdrachtgever op verzoek en ten genoege van Postverwerker zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling heeft eveneens gelding indien de betalingstermijn nog niet verstreken is.
 2. Onder opschorting dient in ieder geval te worden begrepen het beperken van de functionaliteiten van de webapplicatie dan wel het weigeren van de toegang tot de webapplicatie, een en ander naar vrije keuze van Postverwerker.

Artikel 11 Aansprakelijkheid en verjaring

 1. De eventuele aansprakelijkheid van Postverwerker voortvloeiende uit of verband houdende met een contractuele of buitencontractuele tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot de netto factuurwaarde c.q. de vergoeding die Opdrachtgever Postverwerker reeds heeft voldaan in het kader van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 5.000,00.
 2. Postverwerker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt slechts verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Postverwerker aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Postverwerker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. Postverwerker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval doch niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Postverwerker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Postverwerker is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Postverwerker.
 5. Het bepaalde in dit artikel geldt onverminderd het recht van Postverwerker de schade van de Opdrachtgever ongedaan te maken indien en voor zover mogelijk.
 6. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart in afwijking op artikel 3:310 BW door verloop van één jaar na aanvang van de dag volgend op die waarop Postverwerker bekend is geworden met zowel de schade als de aansprakelijkheid van Postverwerker.

Artikel 12 Overmacht

 1. Postverwerker is niet aansprakelijk voor vertraging, niet of niet deugdelijke nakoming als een direct of indirect gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en/of schuld van Postverwerker waardoor de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet deugdelijk kan worden nagekomen en dit redelijkerwijze niet van Postverwerker kan worden verlangd c.q. Postverwerker kan worden aangerekend. Van overmacht is onder meer, doch niet uitsluitend, sprake in het geval van brand, overstroming, stakingen, arbeidsonrust, oorlog, terrorisme, embargo’s, blokkades, epidemieën, wettelijke beperkingen, rellen, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen, tekortkomingen of onrechtmatige gedragingen van derden.
 2. Indien Postverwerker door overmacht verhinderd zal zijn op normale wijze zijn verplichtingen na te komen, heeft Postverwerker het recht om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de overmacht met als maximum drie maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 3. Postverwerker meldt onvoorziene complicaties c.q. omstandigheden zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever. Indien Postverwerker de Opdrachtgever niet kan bereiken, dient Postverwerker de werkzaamheden te onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist. Eventuele extra kosten die Postverwerker moet maken als gevolg van onmiddellijk handelen, zonder vooraf te kunnen overleggen met de Opdrachtgever, om in geval van een onvoorziene omstandigheid een schade te beperken, worden vergoed door de Opdrachtgever.
 4. Indien Postverwerker voor het ontstaan van de overmachtssituatie haar verplichtingen uit de overeenkomst al gedeeltelijk heeft vervuld, zal zij gerechtigd zijn het reeds nagekomen deel te factureren, en de Opdrachtgever zal de factuur betalen alsof er sprake is van een gescheiden overeenkomst.

Artikel 13 Ontbinding door Postverwerker

 1. Onverminderd de mogelijkheden die de wet biedt heeft Postverwerker het recht zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien:
  1. Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of surseance van betaling is verleend;
  2. het faillissement van de Opdrachtgever is aangevraagd of uitgesproken;
  3. Opdrachtgever kwalificeert als natuurlijk persoon en krachtens rechterlijk vonnis handelingsonbekwaam wordt verklaard;
  4. de onderneming van Opdrachtgever is verkocht aan een derde, ontbonden of geliquideerd of indien het een natuurlijk persoon betreft, Opdrachtgever overlijdt, terwijl de Opdrachtgever nog niet aan al zijn verplichtingen jegens Postverwerker heeft voldaan;
  5. geheel of gedeeltelijk beslag is gelegd op de bedrijfsmiddelen c.q. het vermogen van de Opdrachtgever.
 1. Indien van een situatie als omschreven in lid 1 sprake is, worden alle vorderingen van Postverwerker op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, zonder dat Postverwerker gehouden zal zijn tot enige vergoeding of garantie, en zal Postverwerker het recht hebben alle zaken terug te halen, onverminderd het recht van Postverwerker al de door haar geldeden schade van Opdrachtgever te vorderen, bestaande uit geleden verlies, gederfde winst, gemaakte kosten en alle andere schade die het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming door dan wel onrechtmatige daad begaan door Opdrachtgever.

Artikel 14 Privacy

 1. Postverwerker verwerkt in het kader van de uitvoering van de opdracht persoonsgegevens van (bij de organisatie van Opdrachtgever) betrokkenen. Postverwerker hecht grote waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en respecteert de privacy van betrokkenen. Postverwerker draagt derhalve zorg voor een rechtmatige verwerking van persoonsgegevens conform de toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder in ieder geval begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en informeert betrokkenen duidelijk en transparant daaromtrent. Het Privacy Statement van Postverwerker is te raadplegen via de website en op te vragen door telefonisch contact op te nemen.
 2. Voor zover Postverwerker persoonsgegevens ontvangt van de Opdrachtgever ten aanzien waarvan zij beiden als verwerkingsverantwoordelijken kwalificeren, waarborgt Postverwerker jegens Opdrachtgever deugdelijk gebruik van de persoonsgegevens conform de geldende wet- en regelgeving. Postverwerker verplicht zich op eerste verzoek van de Opdrachtgever medewerking te verlenen tot inzage in haar Verwerkingsregister. Zowel Postverwerker als de Opdrachtgever zullen in het licht van voorgaande actief monitoren op inbreuken op de beveiligingsmaatregelen. Postverwerker verbindt zich een beveiligingsincident, waaronder begrepen een datalek, waarvan de van de Opdrachtgever ontvangen persoonsgegevens onderwerp zijn, binnen 24 uur na ontdekking zowel telefonisch als per e-mail te melden via de daartoe bekende contactgegevens. Postverwerker informeert de Autoriteit Persoonsgegevens respectievelijk de Betrokkene wanneer zij hiertoe op grond van de geldende wet- en regelgeving verplicht is.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de rechtsverhouding tussen Postverwerker en de Opdrachtgever, alsmede degene die van haar diensten gebruik maken, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Klachten met betrekking tot de door Postverwerker verrichte dienstverlening en/of verstuurde facturen en reclames dienen onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen, schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld aan Postverwerker.
 3. Postverwerker geeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst, een reactie op de klacht/reclame. Een klacht/reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 4. Na het verstrijken van de in lid 2 genoemde termijn, vervalt het recht van Opdrachtgever om zich op een tekortkoming dan wel onrechtmatige gedraging zijdens Postverwerker te mogen beroepen. In ieder geval vervallen alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens Postverwerker – onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW – in ieder geval één jaar na het moment waarop de Opdrachtgever bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van deze rechten en/of bevoegdheden.
 5. Geschillen voortvloeiend uit Aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch, tenzij Postverwerker om haar moverende reden de zaak wenst aan te brengen voor de rechter bevoegd in de plaats waar gedaagde woon of gevestigd is.